Il 2° rally dei Colli Bolognesi a Gianesini Fomiatti Renault Clio s1600 E' stato il pilota sondriese Marco Gianesini